KURSER

URIFORMs utbildningar är kostnadsfria och vänder sig i första hand till arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor i kommuner, landsting och privata vårdgivare. Vi erbjuder en Grundkurs som kan följas upp i en Påbyggnadskurs. Kurserna vänder sig främst till förskrivare av positioneringshjälpmedel. Särskilt anpassad kurs för enhetschefer, vårdpersonal, undersköterskor och personliga assistenter kan beställas. Rådgör gärna med våra produktspecialister i den del av landet du arbetar, om hur en sådan specialkurs kan läggas upp

Grundkursen 

 

Grundkursen bygger på informationsbroschyren URIFORM-TUMLE Guide. TUMLE Guiden finns för utskrift på vår hemsida eller kan beställas i pappersform från vår kundtjänst.
Utbildningens omfattning:
Ca 3 timmar fördelat på teori och praktisk demonstration plus tid att prova själv, ”hands On”.

Syfte och målsättning
Vi belyser vårt gemensamma ansvar för brukaren som till följd av inaktivitet och felställningar riskerar att få sekundära skador. Med en väl genomtänkt positionering över hela dygnet kan vi avsevärt underlätta funktion i det dagliga livet och minimera risken för sekundära skador hos en person med nedsatt förmåga att själv välja sin ligg- eller sittställning.

Deltagare, lokal och hjälpmedel
Grundkursen vänder sig främst till förskrivare av positioneringshjälpmedel.
Deltagarantal 10-15 personer. Lokal tillhandahålls av kursdeltagarna utrustad med 2 vårdsängar, en hygienstol, en komfortrullstol och en allroundrullstol.

Grundkursens innehåll:
Presentation av URIFORM
Presentation av TUMLE kuddens uppbyggnad, material, funktion och modeller.
• Analys och bedömning av brukarens sitt- och viloställningar över hela dygnet utifrån diagnos, prognos, risker, smärta, komfort, tryck, andning, sömn, oro och vanemönster.
• Hitta orsakerna till brukarens problem genom att undersöka ledrörlighet, muskelfunktion, muskeltonus, postural kontroll och eventuella asymmetrier.
• Förslag till åtgärder genom praktisk demonstration av hur man med TUMLE kuddar bygger en stabil position i sittande och liggande genom att korrigera alternativt avlasta felställningar. Vi visar hur man ökar understödsytor och fånga tyngden i kuddarna för att uppnå avslappning och därmed motverkar en negativ spiral av muskelspänning som kan leda till felställningar. Vi visar variationer på viloställningar och hur samma kudde kan användas på många olika sätt i situationer över dygnet.

Grundkursens praktiska övningar:
Alla får prova att arbeta med TUMLE kuddarnas möjligheter att låta kuddarnas fyllning fylla upp tomrum runt brukaren.
• Hur man kan gradera fyllnadsmängden genom att ”låsa” fyllnad och fixera brukare och kudde i önskad position.
• Rygg- och sidliggande positionering för optimal avslappning, komfort och stabilisering. Pröva som brukare och pröva att positionera.
• Sittande positionering i rullstol, fåtölj och hygienstol. Här provar vi hur TUMLE kuddarna i kombination kan hantera vanliga problem som nackbesvär, asymmetri i bålen och höfterna, hemiplegiarm, tonusökning eller besvär med fötternas position.
Grundkursen avslutas med sammanfattning, utvärdering och intyg om genomförd utbildning.

Påbyggnadskurs i Positionering med TUMLE kuddar

 

Påbyggnadskursen är en fortsättning på Grundkursen och fokuserar på den praktiska tillämpningen med TUMLE kuddar.

Praktisk bakgrund:
Kursen förutsätter erfarenhet av positionering med TUMLE kuddar.

Kursens innehåll:
Kursen anpassas till den aktuella förskrivargruppens verksamhet och behov inom äldrevård, barn, vuxenhabilitering och bassäng. Kurstillfället har därför en tydligare inriktning mot en viss verksamhet. Detta syftar förstås till att fördjupa sig i särskild problematik. Vi utgår från typiska patientfall som vi tillsammans diskuterar lösningar kring. Deltagarnas egna erfarenheter av patientfall tas tillvara och förmedlas i gruppen och erfarenhetsutbyte och diskussion främjas.

Deltagare:
Fortsättningskursen vänder sig arbetsterapeuter och sjukgymnaster med uppgift att förskriva positioneringshjälpmedel.
Deltagarantal 10 personer.

Kursens anpassning:
Fortsättningskursens innehåll och tidsramar diskuteras och förbereds tillsammans med kursdeltagarnas representant för att bäst svara upp mot behovet i den aktuella verksamheten.

Lokal och utrustning:
Lokal ordnas av kursdeltagana. Två vårdsängar med madrass, en komfortrullstol, en allroundrullstol samt en hygienstol lånas av kursdeltagarna. För kursdeltagare inom habiliteringen är en Airexmatta eller motsvarande, lämplig i syfte att träna speciella funktioner och sittställningar för positionering på golv bra att ha till hands.
TUMLE Flytkuddar kan visas och provas om det finns tillgång till en träningsbassäng.

Påbyggnadskursen avslutas med sammanfattning.